Informe sobre controls policials d'identitat a estrangers

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Pràctiques il·legals i racisme dels cossos i forces de seguretat de l'Estat

Lʼinforme dʼAmnistia Internacional “Parad el racismo, no a las personas. Perfiles raciales y control de la inmigración en España” exposa el veritable abast dels controls dʼidentitat realitzats per la policia basant-se en característiques ètniques i racials i quins són les conseqüències dʼaquesta pràctica per a les minories ètniques.

Algunes de les situacions que Amnistia Internacional posa damunt de la taula en el seu darrer informe sobre Espanya, presentat el desembre de 2011, no només es refereixen a pràctiques racistes als controls dʼidentitat per agents de la policia, sinó també denuncia altres pràctiques que són igualment il·legals i injustes. Entre les quals ens hi trobem sovint els advocats dʼestrangeria són:

La detenció preventiva dʼestrangers qui degudament mostren identificació vàlida a la policia al carrer, però que no tenen autorització de residència a Espanya. Lʼúnica raó dʼaquesta detenció i trasllat a comissaria és la irregularitat administrativa, no la comissió dʼun delicte o falta o tampoc la manca dʼacreditació de la identitat.

Lʼautomàtica incoació dʼexpedients preferents dʼexpulsió, sense fonamentació legal, a estrangers sense autorització de residència a Espanya. El procediment preferent dʼexpulsió és extraordinari i només és aplicable en concórrer raons taxades a la norma que lʼautoritat sancionadora sistemàticament oblida. A més, lʼelecció del procediment preferent i no lʼordinari, comporta alguns obstacles a lʼexercici efectiu del dret de defensa, la privació de llibertat i lʼinternament a un CIE, etc.

De la mateixa manera, la i44101111(4)mposició omnímoda per lʼadministració pública de la sanció dʼexpulsió, extraordinària segons la llei, esdevé també automàtica. I en canvi, la sanció tipus ordinària, la multa econòmica, esdevé tanmateix, rara avis.

Aquestes són algunes de les implicacions jurídiques que hi són a la lletra petita de la situació denunciada ara per Amnistia Internacional. Abans, però, altres col·lectius i professionals hem tractat de fer públiques aquestes situacions. Brillantment ho han fet des de inmigrapenal i des de les brigades dʼobservació veïnal a Madrid, per exemple.

Amnistia Internacional afirma que les autoritats espanyoles han de posar fi a la pràctica policial de seleccionar a persones per comprovar la seva identitat basant-se en les seves característiques ètniques o racials.

“La policia pot donar lʼalt a persones que no ‘semblen espanyoles’, per comprovar la seva identitat, fins a quatre vegades diàries; pot ocórrer a qualsevol hora del dia o de la nit, en qualsevol lloc o situació”, manifesta Izza Leghtas, investigadora dʼAmnistia Internacional sobre Espanya.

“Es tracta dʼuna pràctica il·legal conformement al dret internacional dels drets humans.”

“Afecta a persones estrangeres i a ciutadans espanyols de minories ètniques. No només és discriminatòria i il·legal, sinó que també alimenta els prejudicis, perquè els qui les presencien donen per descomptat que les víctimes participen en activitats delictives.”

Segons la legislació espanyola, la policia pot procedir a comprovar la identitat dʼuna persona en vies o espais públics quan existeix preocupació entorn de la seguretat, com ocorre quan sʼha comès un delicte en aquesta zona. No obstant això, la investigació dʼAmnistia Internacional ha revelat que els controls deliberats de la identitat de persones estrangeres, sense que existeixi una preocupació per la seguretat, són habituals.

A pesar que lʼaplicació de perfils racials per part de la policia, quan dóna lʼalt a una persona per interrogar-la i detenir-la a causa del color de la seva pell, no sempre constitueix discriminació, segons el dret internacional és discriminatòria i il·legal si no té una justificació raonable o objectiva.

“Les autoritats espanyoles abusen de les seves atribucions per donar lʼalt i registrar a persones en utilitzar-les com a forma de controlar la migració. Espanya té dret a controlar la migració, però no ha de fer-ho a costa del dret dels migrants i les minories a la igualtat i la protecció enfront de la discriminació”, declara Izza Leghtas.

És més, les persones que observen o documenten pacíficament aquests controls dʼidentitat, i informen a la gent sobre els seus drets humans en aquestes situacions, de vegades són objecte dʼintimidació i multes.

“La policia espanyola ha de proporcionar als seus agents formació sobre com efectuar controls dʼidentitat dʼacord amb el principi dʼigualtat i amb la prohibició de discriminació, i ha de posar fi a la intimidació dʼels qui observen o documenten els controls dʼidentitat”, afirma Izza Leghtas.

“És hora que les autoritats reconeguin que la pràctica dʼaplicar perfils racials és discriminatòria i il·legal, que la condemnin per aquests mateixos motius i prenguin mesures per eliminar-la”, ha manifestat Izza Leghtas.

Amnistia Internacional també recomana al govern espanyol que prengui mesures per garantir que no sʼestableixen quotes de detencions de persones migrants en situació irregular i que exigeixi que els agents de policia registrin i documentin totes les ocasions en què donin lʼalt a algú.

Ha de publicar-se amb regularitat informació sobre el nombre dʼoperacions policials desglossada per zona i segons el motiu, diferenciant entre les efectuades amb finalitats de control de la immigració i les corresponents a lʼaplicació del dret penal.